.
۱۳۹۱/۰۹/۰۹

همكاران


اهداف و وظایف حوزه استاندار

· انجام امور مربوط به برقراری ارتباط با واحدهای استانی دستگاه‌های دولتی در جهت تسریع در وظایف و ماموریت‌های محوله

· ایجاد زمینه‌های لازم برای انجام برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر وظایف و فعالیت‌هایی كه براساس تشكیلات استانداری‌ها لازم است در حوزه استاندار انجام پذیرد

· اعمال مدیریت و هماهنگی در فعالیت‌های واحدهای زیر مجموعه استاندار.

· انجام پشتیبانی حوزه استاندار و برقراری ارتباط با حوزه مدیریت داخلی استاندار و سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادهای استان.

· انجام وظایف و امور مربوط به تشریفات و استقبال از مقامات كشوری و لشكری و مهمانان خارجی.

· برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم در رابطه با فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و شهرداری‌ها و دهیاری‌هاي استان.

اهداف و وظایف اداره روابط عمومی و امور بین الملل

· تهیه و تنظیم برنامه‌های مربوط به مصاحبه‌های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی و سخنرانی‌های استاندار و دیگر مقامات استانداری با توجه به خط و مشی‌های تعیین شده.

· تهیه و تنظیم برنامه‌های مراسم و بازدیدها با همكاری واحدهای مربوطه

· ایجاد حسن روابط بین كاركنان و مسئولین استانداری از طریق تشكیل جلسات و برپایی سخنرانی‌ها با همكاری واحدهای ذیربط.

· برقراری و ارتباط مستمر با واحد روابط عمومی ریاست جمهوری و وزارت كشور بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست ها و خط و مشی های كاری دولت در استان.

· برقراری و ارتباط مسمتر با روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و نهاد های انقلاب اسلامی در سطح استان به منظور ایجاد هماهنگی و ابلاغ سیاست ها و خط مشی های ابلاغی در زمینه و وظایف مربوط.

· تماس مستمر و مداوم با ائمه جمعه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بمنظور كسب نظرات مشورتی در رابطه با مسائل مختلف استان و همچنین مشكلات مبتلا به مردم در حوزه انتخابیه و انعكاس آن به مقامات اجرایی استان .

· برسی جراید و ارائه اخبار و مطالب مهم به دفتر استاندار

· برنامه ریزی بمنظور ایجاد و تاسیس و نگهداری کتابخانه‌ای متناسب با نیاز فعالیت‌های واحدهای مختلف استانداری.

اهداف و وظایف حراست

· اظهار نظر در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلبان ورود خدمت به استانداری و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و شهرداری‌های استان مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مصوب و رسیدگی به شكایات واصله در مورد آنها.

· برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت و هدایت كلیه فعالیت ها و اقدامات تأمینی جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیر مجاز به پرسنل، تأسیسات و اسناد و مدارك و تجهیزات و مخابرات استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری های استان.

· جمع آوری اخبار و اطلاعات پیرامون پرسنل استانداری و واحدهای تابعه و حفاظت از آنها و ارائه گزارش های نوبه ای و موردی به استاندار.

· بررسی و تعیین رده حراستی پرسنل جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده.

· اعلام صلاحیت پرسنل جهت تصدی مشاغل و داوطلبان اشتغال، انتقال و ماموریت به استانداری و واحدهای تابعه.

· بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همكاری دستگاههای ذیصلاح.

· صدور كارت شناسایی كاركنان و انجام و طبقه بندی كلیه امور و اسناد دارای طبقه بندی.

· نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل و تأسیسات واحدهای تابعه و وابسته به استانداری.

· اجرای طرح های آموزشی مربوط به حراست براساس دستورالعمل های صادره از طرف وزارت كشور.

· تهیه و كشف رمز و ثبت و صدور نامه ها و دریافت و ارسال نامه های طبقه بندی شده استانداری.

· ارتباط مسمتر با واحد حراست وزارت كشوربمنظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستورالعمل های لازم.

· پیشنهاد طرح های حراستی و حفاظتی متناسب با موقعیت استان به واحد وزارت كشور.

· انجام امور مربوط به بیسیم و تلكس استانداری.

اهداف و وظایف بازرسی وارزیابی عملكرد

· نظارت و ارزشیابی وظایف، فعالیت ها و مسئولیت ها در دستگاههای اجرایی بمنظور تشخیص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و وانعكاس به وزارتخانه ها و سازمانهای مركزی جهت بهره گیری بیشتر در انجام وظایف محوله.

· اجرای ارزیابی فعالیت ها و عملكرد مدیریت دستگاه های اجرایی استان.

· نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزشیابی ادارت و مدیران كل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده.

· ایجاد هماهنگی با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاههای دولتی مستقر در استان به منظور تبادل اطلاعات و ایجاد وحدت رویه و انجام همكاری های لازم با گروههای بازرسی و نهادهای قانونی كشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.

· تهیه گزارش متضمن تجربه و تحلیل ارزشیابی های بعمل آمده و نتیجه گیری از آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی .

· برقراری ارتباط مسمتر با اداره ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات حوزه ستاد وزارت كشور.

· اجرای خط مشی ها، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله.

· نظارت و پیگیری برحسن اجرای برنامه های طرح تكریم مردم و جلب حمایت ارباب رجوع و اجرای نظام ارزیابی این طرح.

· ارزیابی و رتبه بندی میزان استقرار طرح و رضایت مندی مردم از انجام طرح و ارائه خدمات.

· ارتقاء سلامت نظام اداری، اجرا و پیگیری آیین نامه پیش گیری و مبارزه با رشوه خواری و فساد اداری.

· ارتباط مستمر با دفتر ارزشیابی وزارت كشور و معاونت ذیربط در ریاست جمهوری بمنظور هماهنگی در نحوه اجرای برنامه های ارزیابی و ارزشیابی در دستگاههای اجرایی استان.

· نظارت برحسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی كاركنان دولت در دستگاههای اجرایی و مدیران استان براساس قوانین و مقررات مربوط و ضوابط تعیین شده.

· تهیه برنامه ها و اجرای ارزشابی نوبه ای كاركنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.

· تهیه و تنظیم و نگهداری شناسنامه ارزشیابی مدیران و كارشناسان محقق و متخصصین و كاركنانی كه خدمات آنان برجسته تشخیص داده می شود.

· اجرای برنامه ارزیابی عملكرد مدیریت در دستگاهای اجرایی استان بمنظور تحلیل عملكرد آنها و تبیین نتایج ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روشهای انجام كار.

· ارزیابی فعالیت ها و نظارت برعملكرد دستگاههای اجرایی مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگی پیشرفت اهداف و برنامه های تعیین شده و تجلیل آنها.

· انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهید رجائی.

· نظارت و ارزشیابی وظایف و فعالیت ها و مسئولیت های دفاتر و ادارت استانداری بمنظور تشخیص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و انعكاس به سایر واحدها جهت بهره گیری در انجام وظایف محوله و ارائه گزارش به استاندار.

· تهیه برنامه و اجرای ارزشیابی سالانه كاركنان استانداری و واحد های تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهائی .

· بررسی فعالیت های واحدهای استانداری ، فرمانداریها، بخشداری ها، شهرداری ها بمنظور ارزشیابی میزان كارآئی و عملكرد آنها و ارائه گزارش به استاندار.

· ارزیابی فعالیت ها و نظارت برعملكرد دستگاههای دولتی مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگی پیشرفت امور و ارائه گزارش به استاندار.

· تهیه برنامه و اجرای ارشیابی سالانه كاركنان استانداری و واحدهای تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

· آموزش و توجیه ارزشیابی كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.

· نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزشیابی ادارت و مدیران كل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده.

· جمع آوری و تقدیم اسامی كاركنانی كه خدمتشان برجسته تشخیص داده می شود همراه با شرح فعالیت ها و خدمات برجسته آنان بمنظور فراهم آوردن امكانات تشویق آنان براساس آئین نامه ها و ضوابط مربوط.

· تهیه و تنظیم و نگهداری شناسنامه ارزشیابی مدیران و كارشناسان محقق و متخصص و كاركنانی كه خدمات آنان بر جسته تشخیص داده می شود.

· تهیه گزارش متضمن تجربه و تحلیل ارزشیابی های بعمل آمده و نتیجه گیری از آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت مقامات مافوق.

· بازرسی و رسیدگی به امور ارجاعی از طرف استاندار.

· تنظیم برنامه بازرسی موردی ودوره ای و اجرای آن را از طریق بازرسیهای مالی و اداری.

· انجام همكاریهای لازم با گروههای بازرسی و نهادهای قانونی كشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.

· تنظیم گزارش از نتایج بازرسیهای انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.

· رسیدگی به شكایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی بمنظور صدور رای قطعی در موارد اختلاف.

· دریافت و بررسی شكایات كتبی مراجعین از كاركنان و واحدهای استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق.

· برسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شكایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاكی و صدور پاسخ كتبی بمنظور اطلاع شاكی از نتیجه رسیدگی به شكایات.

· بررسی و پاسخگویی به مراجعات نهاد محترم ریاست جمهور، سازمان بازررسی كل كشور، وزارت كشور و دیگر ارگانهای مسئول در باب شكایات و خواسته های مردم.

اهداف و وظایف دفتر امور خانواده و بانوان

· انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت مسائل و مشكلات امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی و جهت دهی آنان به سوی سیاست های كلان جمهوری اسلامی ایران.

· ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان حوزه وزارت كشور و اجرای خط مشی ها ، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله.

· مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فر هنگی ، اجتماعی ، اقتصادی استان وبرنامه ریزی جهت استفاده و بهره برداری امکانات مذکور .

· مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زنان.

· مطالعه، بررسی و برنامه ریزی مناسب در جهت فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش و بالا بردن سطح كارایی و دانش عمومی خانواده ها و بانوان باتوجه به مطالعه و بررسی و تدوین شیوه های سازماندهی خانواده ها و بانوان جهت مشاركت در فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی و تعقیب آنها .

· برقراری ارتباط مستمر با دستگاه های اجرائی و سازمان ها و نهادهای ذیربط استان در امور بانوان به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل و مشكلات زنان در استان.

· پیگیری در زمینه نیازهای اعتباری برای اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور خانواده و زنان در استان با همكاری دستگاه های ذیربط.

· فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت كشور در ارتباط با مسائل خانواده و بانوان سراسر كشور از طریق استاندار و فرمانداران و سایر دستگاه های ذیربط استان.

· تعیین مسائل و مشكلات اجرایی برنامه های اجتماعی و رفاهی خانواده ها و بانوان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشكلات.

· نظارت و پیگیری در زمینه تشكیل و تاسیس نحوه فعالیت كانون های فرهنگی اجتماعی خانواده و بانوان به منظور توسعه مشاركت زنان در عرضه های مختلف.
منبع :
۳۹۹۹


مطالب مرتبط با این موضوع :نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان